Enllaços relacionats

Batxillerat Artístic

Descripció

El batxillerat és un cicle postobligatori, que té com a objectiu la formació integral de l'alumnat. Es tracta d'un ensenyament polivalent, ja que dóna resposta a l'alumnat que vol accedir al món laboral i al que vol continuar els estudis ja, tant en els cicles formatius de grau superior com en els estudis universitaris (graduats).

Durada

Dos cursos acadèmics.

Accés

S'hi pot accedir en acabar l'ESO.

Pla d'estudis

(1crèdit= 1 hora / setmana =35 hores)

1er curs Matèries Crèdits
Matèries comunes Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès)
Filosofia
Ciències per al món contemporani
Educació Física
Tutoria
2
2
3
3
2
2
1
Matèries modalitat Història i fonaments de les arts I
Dibuix artístic
Dibuix tècnic I /o/ Volum /o/ Cultura audiovisual I
4
4
4
Matèries específiques Tècniques d’expressió graficoplàstica
Taller de recerca creativa
2
2

Titulació

Batxiller

Sortides

Cicles formatius de grau superior, estudis universitaris (graduats)

2n curs Matèries Crèdits
Matèries comunes Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès)
Història de la filosofia
Història
Tutoria
2
2
3
3
3
1
Matèries modalitat Dibuix artístic
Història i fonaments de les arts II
Disseny /o/ C. audiovisual II /o/ Dib. tècnic II
Específiques*
4
4
4
2+2
*Oferta d’optatives (condicionada cada curs acadèmic) Il·lustració /o/Pintura /o/ Tèxtil /o/ Modelat
Joieria /o/ Gravat /o/ Serigrafia /o/ Mirades d'autor
2+2